top of page

Visie op onze wereld

Updated: Oct 21, 2023

We staan midden in de maatschappij. Zien en horen dingen die ons denken beïnvloeden en helpen onze visie te vormen.


Visie

Visie heeft volgens ons het verenigen van het geheel van onze organisatie tot doel en vormt zo feitelijk de Strategische Intentie. Onderdelen van deze intentie bevatten het gevoel van richting, ontdekking en bestemming. Het geeft daarmee een zienswijze op onze toekomst. En het benoemt de wijze waarop wij als onderneming het onderscheid maken t.o.v. de concurrentie. Een visie bevat het gevoel van richting, ontdekking en bestemming


Algemeen

De kredietcrisis en de daarop volgende crisissen hebben met name de bouwbranche hard geraakt. Naast de niet onaanzienlijke financieringsproblemen van projecten is de bouwwereld afgestraft voor het te laat reageren op de veranderende marktvraag. Het resultaat: onverkoopbare gerealiseerde projecten; bijgestelde, uitgestelde of zelfs afgestelde grootschalige initiatieven. Ook de verkoop van bestaande woningen en ander vastgoed kende door de kredietcrisis een stagnatie, waarbij vooral het duurdere segment ook een flinke prijsdaling te zien gaf. In versneld tempo zal de bouwwereld zich moeten aanpassen aan het feit dat de markt zich in de komende jaren gaat manifesteren als een vraaggestuurde markt. Samenwerking tussen alle disciplines zal meer dan voorheen noodzakelijk zijn. De klant wordt nu echt koning! Daarnaast zal de renovatiemarkt, mede door de toekomstige, verdere vergrijzing en stijging van de energie- en grondstofprijzen, fors groeien. Private partijen nemen daarbij in toenemende mate de rol van corporaties, banken en overheden over.


Economie

De verstoorde welvaartsverhoudingen in de wereld en de toegenomen mobiliteit van mensen heeft tot gevolg gehad dat massa-immigratie heeft plaatsgevonden. Volkeren over de gehele wereld die in armoede leven of geteisterd worden door oorlogen gaan op zoek naar plaatsen waar het eenvoudiger is om te (over)leven. Dat heeft economische gevolgen voor de gehele wereld. Hetgeen nog eens wordt versterkt door de toegenomen mobiliteit van goederen en het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Ook in Nederland zijn de gevolgen van massa-immigratie merkbaar. Door deze ontwikkelingen zullen twee soorten economieën ontstaan: de globale economie waarbij handel tussen landen centraal zal staan en de buurt-economie waarin kleinschalige handel zijn herintrede zal doen. Deze laatste ontwikkeling is een gevolg van de multiculturele samenleving, waarin individuele initiatieven normaal zijn. Verschillende verdwenen specialistische winkelvormen zullen in het straatbeeld van de wijken terugkeren. Grootschalige winkelformules en binnensteden zullen het moeilijker gaan krijgen.


Crisis na crisis

Na de financiële en economische crisis zullen wij in de toekomst rekening moeten houden met nog meer crisissen. De bevolkings- en welvaartsgroei in met name de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) zal een verdere aanslag op het milieu plegen. Dat zal een tegenovergestelde ontwikkeling ten opzichte van de geformuleerde, forse milieudoelstellingen tot gevolg hebben. Bovendien zal het vergaande consequenties hebben voor de beschikbare grondstoffen in de wereld. Mochten we deze beide problemen niet adequaat oplossen, en daar ziet het niet echt naar uit, dreigt in de komende decennia zowel een milieucrisis als een grondstoffencrisis.


Groen denken wordt groen doen

Was ‘groen’ denken jarenlang voorbehouden aan een links georiënteerde elite, nu zijn we ons allemaal bewust dat we daadwerkelijk in actie moeten komen. De financiële druk, denk aan de explosief stijgende energie- en grondstofprijzen, zal ‘duurzaam’ handelen nog eens versnellen. Een ieder zal zijn eigen verantwoordelijkheid moeten en gaan nemen. Bijvoorbeeld door zelf te voorzien in zijn energiebehoefte. Door bewuster om te gaan met alles wat met energie te maken heeft. Minder auto rijden en meer virtueel handelen. Mobieler worden, maar anders dan fysieke mobiliteit. Dat dit gevolgen heeft voor wat en hoe wij bouwen in de toekomst spreekt voor zich. 


Van transparantie tot ketenintegratie

Zonder dat we het ons beseffen wordt alles transparanter. Onze eigen levens, denk aan nieuwe media als Linked-in, Twitter, Facebook, WhatsApp, enz., maar ook onze omgeving. Wij dwingen transparantie ook af. Door het toegenomen opleidingsniveau, open source netwerken  en toegang tot velerlei databanken zijn we slimmer en mondiger geworden. Geld wordt bijvoorbeeld weer transparant. Dat betekent ook dat we in zakendoen (volledige) transparantie eisen en krijgen, omdat een kennisgap steeds minder voorkomt. Volledige transparantie leidt tot vertrouwen en dat leidt weer tot het gemakkelijker aangaan van vergaande partnerships, waarbij een ieder terugkeert op de focus van de eigen primaire taken. En dan zijn we in de bouw aanbeland bij ketenintegratie.


Wereldwijd wireless communiceren

Jongeren groeien op in een digitale, virtuele wereld die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. De huidige technologie maakt het mogelijk om straks op alle denkbare plaatsen in de wereld wireless met elkaar te communiceren. Tijd en plaats zijn niet meer belangrijk. Dezelfde technologie zorgt ook voor een bombardement aan slimme, nieuwe producten die ons nog beter, sneller en effectiever laten leven en werken. We gaan leven in een 3D, 4D, nD wereld. We gaan als het waren leven een i-pad. Altijd bereikbaar en volledig transparant.


Individualiteit en eigen verantwoordelijkheid

In koopgedrag zijn we al jaren gewend aan de individualiteit van de consument. In de toekomst zal diezelfde consument ook zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van zijn leven. Zelf voorzien in zijn eigen behoeften, zelf sparen voor opleiding, pensioen en ziektekosten. Zelfstandig ondernemen, zelf verantwoordelijk zijn voor persoonlijke welvaart en welzijn. En dus ook zelf verantwoordelijk zijn voor wonen, werken, leren, zorgen en recreëren. Als individu nemen wij ook onze maatschappelijke verantwoording. Een gezonde toekomst voor koopwoningen dus en minder behoefte aan de rol van woningcorporaties.


De opkomst van de belevingswereld

Naast de steeds groter wordende bereikbaarheid van rationele informatie zal de behoefte naar beleving groeien. Emotie wordt belangrijker. Sociale vaardigheden zullen in het verlengde daarvan ook noodzakelijker zijn, zowel privé als in het zakenleven. Crowdsourcing is nu écht in opkomst. Gezinnen zullen niet langer traditioneel samengesteld zijn. Relaties zullen korter duren. De persoonlijke eisen aan de kwaliteit van het leven nemen toe. Het authentiek en relevant zijn wordt veel belangrijker.


Voor- en nadelen

De individuele mens van de toekomst zal meer self-supporting maar ook anoniemer zijn, geen armoede kennen, meer willen genieten, slimmer en carrièregevoelig zijn, minder slapen en meer reizen, open staan voor innovaties. Daartegenover staat dat stilte zeldzaam wordt, concentratieproblemen groter worden, agressiviteit en haat zullen toenemen, normen verder vervagen en frauderen gemakkelijker wordt.


Het nieuwe bouwen

De klantvraag zal veranderen en individueler worden. Samen ontwikkelen en bedenken met de klant, die over meer vakkennis bezit, zal toenemen. Huisvesting zal door maatschappelijke ontwikkelingen en demografische veranderingen flexibeler moeten worden. Gemakkelijker aan te passen in de tijd. De schil, maar ook de installaties, ontkoppelen van de andere functionaliteiten. Zo moet huisvesting ook eenvoudiger aan te passen zijn aan de nieuwste duurzaamheidwensen. En Cradle to Cradle eisen. Huisvesting zal meer en meer worden gerealiseerd op basis van ketenintegratie, LEAN aanpak, vernieuwende selectiemethoden, volledige transparantie tussen partners en empowerment van organisaties. Snel, industrieel en waar mogelijk modulair bouwen. En gemodelleerd met een optimale vrijheid voor de opdrachtgever. Systems Engineering op basis van mass-customization dus. Individueel onderscheidend, uitvoering conceptmatig. Werken met configuratoren en conceptuele oplossingen op basis van doelgroepen, zonder in te boeten aan vrijheid en individualiteit.


Kansen in tijden van verandering

Hoewel de machtsverhoudingen binnen de huisvestingsketen langzaam aan het verschuiven zijn, pakt de branche  de boven gesignaleerde markt veranderingen slecht op. De kans is groot dat andere marktpartijen ‘delen van de taart’ van de traditionele bouw zullen afsnoepen. Zo kan het gebeuren dat relatieve buitenstaanders de markt naar zich toe trekken. IKEA ontwikkelt haar eigen bedrijfshuisvesting, woningen en hotels. En weet een bedrijf als Siemens als geen ander hoe medische centra ‘in elkaar zitten’. Deze bedrijven kunnen dat, omdat zij methoden en technieken van marktonderzoek, productpositionering en “klantverleiding” gebruiken die in andere branches al lang gemeengoed zijn. De bouw doet te weinig aan marketing, proces denken en procesmanagement. Daardoor vinden er te weinig marketing, productpositionering, procesmatige verbeteringen, –veranderingen en –ontwikkelingen plaats. Denk aan conceptontwikkeling en componentenontwikkeling. 


Studio WeBuild: een nieuwe toekomst

Met andere woorden: om de eindgebruiker beter aan zich te binden, moeten corporaties, ontwikkel- en bouworganisaties veel beter in kaart brengen wat de eindgebruiker nu echt wil. Waar hij dat wil. En waaromhij dat wil. Dit om producten en concepten voor de markt te kunnen ontwikkelen. Tevens dienen zij procesmatig te gaan denken daar waar het gaat om realisatie. Vooral de kosten van het voortbrengingsproces zal hierbij gebaat zijn door drastische verlaging van de totale kosten. Al deze ontwikkelingen bieden enorme kansen voor het ontwikkelen en aanbieden van ketengeïntegreerde concepten. Deze concepten moeten door duidelijk herkenbare aanbiedende partijen, volledig risicodragend worden aangeboden. Zoals de autofabrikant zijn merkproduct aanbiedt en distribueert. Om dit te kunnen realiseren dient er, naast kennis van vastgoed, vooral kennis van conceptmatig ontwikkelen, engineering en het vermarkten van deze concepten aanwezig te zijn. Dit geldt voor alle conceptmatige vormen van vastgoed. In vergelijk met andere sectoren, ontbreekt het in de vastgoedmarkt aan deze risicodragende concept aanbiedende partijen met volledige inhoudelijke functionele kennis van gebruik, realisatie en exploitatie. Wel is het mogelijk om partijen uit de keten op een dergelijke wijze onder een eenduidige regievoering te laten opereren. Dit alles kan op een interdisciplinaire wijze, ondersteund met een full-service netwerk aanpak in het duurzaam vormgeven van onze toekomst worden gerealiseerd.


Comments


bottom of page