top of page

YOUR-ID

Updated: Apr 15

Integraal concept voor duurzame huisvesting

Groeps sessie integraal concept voor duurzame huisvesting - Your ID


Met YOUR-ID, een integraal concept voor duurzame­ huisvesting, heeft Studio WeBuild een pasklaar antwoord. Gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde­ van een gebouw en de leefomgeving worden zo met elkaar verbonden dat optimale flexibiliteit en toekomstbestendigheid wordt geboden.­ Maximale klantwaarde dus. Transparantie en klantpartnerschap zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.Wij willen toekomstbestendige huisvesting bieden, open staan voor vernieuwingen en ons voortdurend verbeteren.Onze visie

Uitdagingen stapelen zich op. Nieuwe economieën bepalen onze toekomst. De groei van de welvaart in de wereld pleegt een aanslag op de beschikbare grondstoffen en het milieu. Financiële druk door stijgende energieprijzen neemt toe. Duurzaam handelen wordt dagelijkse kost. Nieuwe media en de digitale snelweg veroorzaken grensverleggende transparantie. Wireless communiceren vergroot mobiliteit en bereikbaarheid. Ons leven richten we in vanuit een iPad. Kennisgaps verdwijnen. Mensen zijn hoger opgeleid en mondiger, worden zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun leven. Beleving wordt belangrijke tegenhanger van rationele informatievoorziening. Bouwen moet flexibeler, duurzamer, individueler, sneller, toekomstbestendiger en bovenal transparanter. De bouwwereld zal zich daarom fundamenteel anders moeten inrichten.


Studio WeBuild antwoordt

Studio WeBuild pakt de handschoen op. Heeft voor het bouwen in de toekomst een trendsettende koers bepaald. Daarin zijn begrippen als Conceptueel Bouwen, TCO (Total Cost of Ownership) en DBFMO (Design Build Finance Maintain & Operate) niet langer loze kreten. Is klantwaarde de centrale drijfveer in denken en doen. Krijgt financieren op waardeontwikkelend vastgoed de aandacht die het verdient. Maakt volledige transparantie de stap naar ketenintegratie kleiner. Wordt duurzaamheid geen uitzondering maar regel. Zal geavanceerde huisautomatisering bijdragen aan leefcomfort. Krijgt beleving een nieuwe dimensie. Dragen digitale bouwinformatiemodellen (BIM) in hoge mate bij aan ‘lean’ bouwen. Vergroten vernieuwende bouwtechnieken de flexibiliteit en aanpasbaarheid. Innoveren zit bij Studio WeBuild in de genen. Dat voert ons naar de positie van dé Conceptuele Bouw partner van Nederland.


Studio WeBuild vernieuwt

Conceptueel Bouwen gaat bij Studio WeBuild verder dan de ontwikkeling van productconcepten. Studio WeBuild is de eerste in Nederland die Conceptueel Bouwen met YOUR-ID volledig integraal benadert. Alle belangrijke randvoorwaarden, klantwaarden en behoeften, technische en processtappen zijn binnen YOUR-ID samengebracht in één allesomvattende aanpak.


Gebaseerd op de vijf marktsegmenten Wonen,

Leren, Werken, Zorgen en Recreëren, de vijf producttechnologische componenten Leefomgeving, Structuur, Omhulling, Inrichting en Interieur en de vier aan één proces gekoppelde kernwaarden Function, Feeling, Future en Flexibility met als uiteindelijk doel het bieden van maximale klantwaarde. Het resultaat is toekomstbestendige huisvesting in optima forma.Studio WeBuild ontkoppelt techniek

Om toekomstbestendige huisvesting te kunnen realiseren is een manier van bouwen nodig die daar optimaal bij aansluit. Door de ontkoppeling van het gebouw in de vijf producttechnologische componenten Leefomgeving, Structuur, Omhulling, Inrichting en Interieur zijn aanpassingen in de tijd snel en voordelig te realiseren. De inrichting die bijvoorbeeld een kortere levensduur heeft dan de omhulling kan eenvoudig naar veranderde wensen worden aangepast. Door gebruik te maken van intelligente, doorontwikkelde bouwsystemen kan de huisvesting ook in de tijd meegroeien met de behoefte van de klant. Ingewikkelde, tijdrovende aanpassingen worden op deze manier vermeden en onderhoud vergemakkelijkt. En duurzaamheid vertaald in waarde- en toekomstbestendige huisvesting.Studio WeBuild levert meerwaarde

Uitgangspunt in de aanpak van Studio WeBuild is eigentijds klantpartnerschap, waarin de klant ervaart dat hun eisen en wensen optimaal worden behandeld. Binnen YOUR-ID zijn daarvoor vier waarden en behoeften geformuleerd. Function bepaalt de gebruikswaarde op basis van de indeling van het gebouw waardoor optimale toegankelijkheid en prettig functioneren wordt bereikt. Onder Feeling verstaan wij de invulling van de beleving, het goede gevoel en de positieve emotie bij de huisvesting. Binnen Future kijken wij naar de toepassing van intelligente, duurzame technieken en het vergroten van het gebruikscomfort en rendement. Met Flexibility wordt in de meest brede zin naar de aanpasbaarheid, de levensloopbestendigheid, van het gebouw in de tijd gekeken.Studio WeBuild werkt

Met een optimaal gestroomlijnd proces (FLOW) maakt YOUR-ID, binnen de systems engineering aanpak, duurzaam bouwen met een maximaal rendement op basis van vier randvoorwaarden mogelijk. Binnen Klantpartnerschap is door persoonlijke betrokkenheid en open communicatie volop ruimte voor cocreatie. Tijdens de Configuratie wordt vanuit een digitaal informatiemodel elk detail geanalyseerd, berekend en gepland. Door (Keten)samenwerking wordt niet alleen ‘lean’ gebouwd, maar is ook plaats voor vernieuwende methodieken en producten. De Assemblage maakt vervolgens duidelijk dat elk bouwobject snel, binnen budget en met maximale klantwaarde wordt gerealiseerd. Door deze professionele werkwijze is het voor Studio WeBuild mogelijk om vooraf overeenkomsten af te sluiten op basis van resultaatverplichting.
Studio WeBuild stroomlijnt

Het totale FLOW proces bestaat, op basis van systems engineering, uit acht stappen. Gestart wordt met Identificeren, het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de opdrachtgever, eventueel aangevuld met marktonderzoek. Tijdens Programmeren vertalen we deze behoeften naar een ruw gebouwconcept, waarna wordt getoetst of de klantvraag in relatie tot kosten en opbrengsten van het vastgoed haalbaar is. Bij Creëren wordt het concept verder verfijnd en gedetailleerd. In de fase Modelleren bouwen we digitaal het concept technisch op en passen “slimme” gemodelleerde oplossingen toe. Vervolgens worden tijdens Conformeren de vergunningen en subsidies aangevraagd en definitieve overeenkomsten tussen alle betrokkenen opgesteld. Realiseren doen we systematisch, goed georganiseerd en just in time. Tijdens Exploiteren onderhouden en beheren we het gebouw met de overeengekomen rendementen als uitgangspunt. Onder Wederkeren verstaan we dat veranderingen in de tijd eenvoudig zijn uit te voeren.Studio WeBuild contracteert

De jarenlange ervaring in het werken met het integrale concept voor duurzame huisvesting, YOUR-ID, zijn het afsluiten van DBFMO-contracten met resultaatverplichting voor Studio WeBuild een logische ontwikkeling. Het geheel uit handen nemen van de gehele huisvestingcyclus vergroot de zekerheid van het investeren in en het realiseren van toekomstbestendige huisvesting. Met een ontwerp (Design) dat aansluit bij de klantvraag en past in de omgeving. Snel en binnen budget duurzaam gebouwd en/of gerenoveerd (Build) met behulp van uitgekiende logistieke processen. Gefinancierd op basis van scherp gecalculeerde scenario’s en exploitatiemodellen (Finance). Onderhoud aan de hand van doortimmerde plannen door zorgvuldig geselecteerde partners (Maintain). En een dagelijkse exploitatie door ervaren, toonaangevende marktpartijen die garant staan voor kwaliteit en zekerheid (Operate).


Studio WeBuild verzekert

Door onze integrale benadering optimaliseren wij alle aspecten rond de ontwikkeling en exploitatie van een project. Centraal staat een strikte bewaking en ondersteuning van het gehele proces. Systems engineering speelt daarin, met gebruikmaking van de meest geavanceerde digitale, visuele technieken en informatiemodellen, een onderscheidende rol. Elk project wordt bovendien voorafgegaan door een uitgebreide risicoanalyse. Zo worden bijvoorbeeld financieringslasten, huisvestingslasten, energielasten en onderhoudslasten nauwkeurig berekend, waardoor negatieve verrassingen later zijn uitgesloten. Ook brengen wij nauwkeurig de duurzaamheidprestaties in beeld. Op basis van integraal project- en procesmanagement realiseren wij, samen met onze ketenpartners, onder kwaliteitslabel nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsopdrachten met resultaatverplichting.


Studio WeBuild bewijst

Door onze integrale benadering zijn wij bij uitstek in staat om complete nieuwe wijken te bouwen of te herinrichten. En het maakt niet uit of het gaat om bestaande of nieuwe woonwijken, in buitengebieden of binnenstedelijk. Van Studio WeBuild mag u een totaalvisie verwachten, waarin Wonen vaak een centrale plaats inneemt maar ook onze brede ervaring in Leren, Werken, Zorgen en Recreëren wordt ingebracht. Daarbij spelen we vanzelfsprekend in op alle relevante maatschappelijke trends. We kennen het belang van goede voorzieningen in de wijk en weten die te realiseren, waarbij door onze aanpak multifunctionele complexen verrassend lage exploitatielasten en goede rendementen laten zien.


Studio WeBuild levert duurzame oplossingen

Studio WeBuild en partners leveren met YOUR-ID een hoogwaardige nul energie op de meter woning (EPC = 0). Door goede architectuur te combineren met slimme en duurzame oplossingen is de GPR score van een woning standaard tussen de 8 en 9. Uitgekiende en bewezen YOUR- ID processen van ontwerp, engineering en assemblage dragen bij aan een reductie van de doorlooptijd tot 50%.


Optimale samenwerking met vaste en lokale partners zorgen voor een duurzame aanpak. Niet alleen in de bouwkwaliteit, maar zeker zo in het bouwproces. Wonen met YOUR-ID is uniek. Vrije indeelbaarheid zonder extra kosten maakt iedere woning achter de voordeur anders. De klant ervaart en beleeft de inzet van slimme 3D tools, hoogwaardige communicatieve oplossingen en bovenal een oprechte samenwerking van mensen die jarenlang samenwerken volgens de spelregels van deze tijd.


Wij zijn Studio WeBuild

Studio WeBuild heeft een traditie hoog te houden als het gaat om haar betrokkenheid bij klanten, medewerkers en de maatschappij. Voor onze klanten willen we een solide partner zijn, waarmee het prettig werken is op basis van transparantie, gelijkwaardigheid, gewaardeerde persoonlijke inbreng en een gezond streven naar een optimaal duurzaam resultaat. Werken met en bij Studio WeBuild moet leuk zijn en volop mogelijkheden tot ontplooiing bieden. Maatschappelijk verantwoord denken en doen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Dat uit zich in de voor Studio WeBuild belangrijke drie kernbegrippen leefbaar, levensvatbaar en levensbelang. Wij willen toekomstbestendige huisvesting bieden, open staan voor vernieuwingen en ons voortdurend verbeteren. Daarvoor werken wij samen en in cocreatie. Dat is YOUR-ID van Studio WeBuild.

Comments


bottom of page